W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą nr 2425/467/VI/2023 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2023”.

Celem konkursu jest wyróżnienie czterech osób starszych mogących stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym:

  1. Ambasadora Srebrnego Pokolenia z Sercem na Dłoni 2023 – seniorki, bądź seniora, którzy pomagają innym,
  2. Eko-Ambasadora Srebrnego Pokolenia 2023 – seniora, bądź seniorki walczących o klimat i czyste powietrze,
  3. Ambasadora Srebrnego Pokolenia – Mistrza dla Młodych 2023 – seniorki, bądź seniora, którzy skupiają się na relacjach międzypokoleniowych, przekazują wiedzę młodym,
  4. Ambasadora Pracującego Srebrnego Pokolenia 2023 – seniorki, bądź seniora aktywnych zawodowo.

Kandydatami do udziału w konkursie mogą być osoby fizyczne w wieku 60 lat lub więcej (liczonym według daty urodzenia na dzień zgłoszenia kandydatury), mieszkające i działające na terenie województwa śląskiego.

Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat),
  2. gminne/powiatowe jednostki organizacyjne;
  3. organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia);
  4. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (np. parafie);
  5. gminne rady seniorów działające w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie gminnym;
  6. powiatowe rady seniorów działające w oparciu o art. 3f ustawy o samorządzie powiatowym;

inne podmioty, niebędące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej, np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich posiadające status prawny.
Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i będą zapraszani – jako honorowi goście – na wydarzenia związane z polityką senioralną Województwa Śląskiego.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2023”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Kapitułę konkursu, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do 5 grudnia 2023 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 51.

 

Skip to content