Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki
finansowe w kwocie 150.000,00 zł., w celu dofinansowania w trybie art.
19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (dalej: Ustawa) realizowanych w partnerstwie działań
mających na celu wsparcie środowisk seniorskich w zakresie:

  1. Aktywizacji i integracji środowisk seniorskich,
  2. Wzmocnienia potencjału środowisk seniorskich,
  3. Wzrostu partycypacji społecznej środowisk seniorskich.

Przejdź do pełnej informacji.

Skip to content