Informujemy, że 21 kwietnia 2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert edycja 2020 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz szeroko rozumianej społecznej aktywizacji. W ramach Programu udostępniana będzie infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego oraz samopomocowe.

Ofertę należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze ofert dostępnym na stronie https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/ oraz po jej zatwierdzeniu pobrać w formacie pdf (oferta otrzyma unikalny numer). Następnie ofertę podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta wraz z załącznikami należy złożyć do 21 maja 2020 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (decyduje data wpływu do urzędu). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 25 czerwca 2020 r.

Zasady i warunki konkursu są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020 oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/senior-edycja-2020 .

Ponadto szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronie internetowej www.senior.gov.pl. oraz pod numerami telefonów 032 20 77 518 i 032 20 77 948.

Skip to content