Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył dodatkowe środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich z terenu województwa śląskiego. Szczegółowe intformaje dostępne na stronie ROPS: Małe Granty Senioralne 2021 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (rops-katowice.pl)

Skip to content