Są wyjątkowi. Mają przynajmniej 60 lat, mieszkają w naszym województwie i robią coś wybitnego, coś, co może być wzorem dla innych osób starszych. Tacy są Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2022. Zapraszamy do zgłaszani kandydatów. Termin: do 30 listopada.

W konkursie chcemy wyróżnić cztery osoby starsze. Nadamy im tytuł:

  • Ambasadora Srebrnego Pokolenia z Sercem na Dłoni 2022 – seniorce, bądź seniorowi, którzy pomagają innym,
  • Eko-Ambasadora Srebrnego Pokolenia 2022 – seniorce, bądź seniorowi walczącym o klimat i czyste powietrze,
  • Ambasadora Srebrnego Pokolenia – Mistrza dla Młodych 2022 – seniorce, bądź seniorowi, którzy skupiają się na relacjach międzypokoleniowych, przekazują wiedzę młodym,

Ambasadora Pracującego Srebrnego Pokolenia 2022 – seniorce, bądź seniorowi aktywnym zawodowo.Kandydatów do udziału w konkursie mogą – na załączonym formularzu – zgłaszać, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat),
  2. gminne/powiatowe jednostki organizacyjne;
  3. organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia);
  4. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (np. parafie);
  5. gminne rady seniorów działające w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie gminnym;
  6. inne podmioty, niebędące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej, np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich posiadające status prawny.

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i będą zapraszani – jako honorowi goście – na wydarzenia związane z polityką senioralną Województwa Śląskiego.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 r. Należy je przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 85.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2022”.

Skip to content